1.1
مقدمه  
حتما شما چهار عمل اصلی در حساب را کار کرده و با آنها آشنا هستید.
همه ی محاسبه ها در ریاضی با یکی از این چهار عمل انجام می شود.

روش دیگری برای حساب کردن وجود ندارد.
شاید شما چهار عمل اصلی را به این نام ها می شناسید:
1
    جمع
  • منها
  • ضرب
  • تقسیم

این بخش در ریاضیات علم حساب نامیده می شود، و ما اگر چهار عمل اصلی را یاد بگیریم به علم حساب کردن آشنا هستیم.