3.4
روش های مختلف عمل ضرب
انجام عمل ضرب در ذهن بسیار خوب و قابل استفاده است.
ضرب کردن در ذهن را همه می توانند یاد بگیرند واین روش را برای استفاده از ضرب ذهنی و ضرب ذهنی کتبی توسعه دهند.شما چگونه در ذهن خود دو عمل ضرب زیر را محاسبه می کنید؟

  23   23 4 = ?
13 5 = ?

به چند پیشنهاد برای محاسبه ضرب ها توجه کنید


مثال 1:

  23 4 = ?

الف- عدد های هم نوع را در هم ضرب کنید

23 4 =(20 4) + (3 4) = 80 + 12 = 92

ب – زیاد یا کم کردن

23 4 =(25 5) - (2 4) = 100 - 8 = 92

پ – دو برابر ، دو برابر

23 4 = 23 2 2 = 46 2 = 92


مثال 2:

  13 5 = ?

الف - عددهای هم نوع را در هم ضرب می کنیم

13 5 =(10 5) + (3 5) = 50 + 15 = 65

ب – یکان در یکان و دهگان در دهگان  

13 5 = (13 10)  

2 = 130 2

= 65