3.3
از جمع به ضرب
شما حتما می دانید که: 15 = 5 3

عملی که شما انجام می دهید، این است که عدد 5 را سه مرتبه با هم جمع می کنید.

15 = 5 + 5 + 5 = 5 3


شما حتما می دانید که
? = 3 5 = 5 3

15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 5

در حقیقت عمل ضرب به مکرر جمع کردن است. اگر ما بخواهیم محاسبه را با عمل جمع به جای عمل ضرب انجام دهیم، محاسبه بسیارکند و طولانی تر خواهد بود. بنابراین ما از عمل ضرب و جدول ضرب و ساده سازی استفاده می کنیم.