3.2
واژه شناسی
در ریاضیات واژه های(کلمه های) زیادی مورد استفاده قرار می گیرد که متعلق و مربوط به زبان ریاضی است. طبیعتا بسیار مهم است که شما با این کلمه ها آشنا شوید و آنها را بفهمید. اگر شما تسلط کافی بر این کلمه ها داشته باشید در ریاضیات موفق تربوده و راحت تر محاسبه ها را انجام خواهید داد.

در زیر واژه هایی که مربوط به عمل ضرب و تقسیم می باشد، را مشاهده می کنید.
 


عمل ضرب

علامت : یا

مثال عمل ضرب
چهار ضربدر سه برابر است با دوازده


4
3
=
12
عدد عدد = حاصل ضرب


کلمه هایی که می تواند معنای ضرب کردنرا بدهد:

ضربدر
حاصل ضرب

عمل تقسیم

علامت : یا — /

مثال عمل تقسیم
 بیست و چهار تقسیم بر چهاربرابر با شش است

24
4
=
3
مقسوم
مقسوم علیه
= حاصل تقسیم


کلمه هایی که می تواند معنای تقسیم کردن بدهد

• تقسیم
حاصل تقسیم
چند برابرy می شود x

(چند برابر مقسوم علیه می شود مقسوم)