3.1
آشنایی با کلمه های ریاضی
در بخش 1.2 به واژه های (کلمه های) مهم در ارتباط با جمع و تفریق اشاره کردیم.
دانستن مفهوم کلمه ها برای حل مسئله بسیار مهم است. حالا به واژه ها و عبارت هایی اشاره می کنیم که در عمل ضرب و تقسیم به کار می آید.

واژه های معمولی در عمل ضرب و تقسیمFoto: Fredrik Enander

کارین 6 پرتقال و اِریک 3 پرتقال دارد. کارین دو برابراریک پرتقال دارد.

دوبرابر


کیا اول 10 کرون شرط بندی کرد و بعد مقدار شرط بندی خود را دوبرابر کرد.

دو برابر کردن


کنراد 12 گودیس را بین خود و 2 دوست دیگر به طور مساوی تقسیم کرد.

تقسیم کردن


آقای بال زمان شروع پوکر 20 کرون پول داشت، وقتی بازی تمام شد 40 کرون داشت. او پول خود را دوبرابر کرده بود.

دو برابر کردن،
افزودن


گورا 80 کرون بدهکار بود، اکنون بدهکاری او 40 کرون است.
او بدهکاری خود را نصف کرده است.

نصف کردن


فردریک 4 مدل هواپیما و رایان 2 مد ل هواپیما دارد. رایان نصف
فردریک مدل هواپیما دارد.

نصف،نیم


به 3 نفر 6 عدد نارنگی داده می شود تا بین خود تقسیم کنند.
به هر نفر دو نارنگی می رسد.

هر نفر


2 تا هلو 8 کرون قیمت دارد. یک عدد هلو 4 کرون قیمت دارد.

عدد


رومئو 2 شاخه گل رز و دن ژون 6 شاخه گل رز دارد.
دون ژون سه برابر رومئو شاخه گل رز دارد.

سه برابر


به 7 نفر 28 سیب داده می شود تا بین خود تقسیم کنند.
به هر کدام 4 سیب می رسد

به هر کدامFoto: Fredrik Enander
قیمت 4 عدد سیب 20 کرون است. هر سیب 5 کرون قیمت دارد.
هر،هر یک


Foto: Fredrik Enander

3 نفر 12 گلابی بطور مساوی بین هم تقسیم می کنند.
به هر کس 4 گلابی می رسد.

هر کس،هرکسی