4.1
محاسبه با تابع و فرمولها
در یک تابع مهم است که بتوانید متغییر مجهول را پیدا کنید، اگرآن یکی ها معلوم باشند. این کار را به این صورت که متغییر مجهول را فاکتور گرفته و شناسائی می کنید.

ما با بررسی دو فرمول و محاسبات مختلف وابسته به آنها که کدامها متغییرهستند را برای محاسبه استفاده می کنیم.


فرمول معروفی که برای محاسبه ی سرعت استفاده می شود:

v - سرعت
s - فاصله
t - زمان


فرمول به این صورت است:

s
6
t

v =

اگر زمان و فاصله را بدانید، هیچ مشکلی برای پیدا کردن سرعت ندارید.مثال:
s = 240 km
t = 3 h
240
5
3

v =

= 80 km/hh = 70 km/h
t = 2,5 h

متغییری که نمی شناسید s یا فاصله است. فاصله را چگونه حساب می کنید؟
با شناسایی کردن فاصله از داخل فرمول شروع می کنیم:

 
s t
4
t

h t =

 

s = v
t

ادامه می دهیم:
s = 70 2,5
s = 175 km

فرمول دیگری که بیشتر در هندسه استفاده می کنیم، فرمول محیط مستطیل است.

h: عرض
b: طول
o: محیط
 

O = 2h + 2b
3

اگر طول و عرض را در یک مستطیل می دانید، مشکلی برای محاسبه ندارید، اما اگر محیط و طول را داشته باشید عرض را چگونه محاسبه می کنید؟

 محیط

= 38 cm

 طول

= 9 cm

اعداد را داخل فرمول قرار می دهیم:

38 = 2h + 2 9
38 = 2h + 18
38 - 18 = 2h + 18 - 18
20 = 2h
h = 10 cm

جواب: عرض مستطیل cm 10 است.