2.1
تابع برای چه استفاده می شود؟
شما تابع را در زندگی روزمره بدون آن که به آن فکر کنید استفاده می کنید. ما ارزش مقداری تابع را با قرار دادن اعداد در فرمول ها محاسبه می کنیم.
ما در مقدمه ی این بخش از ماشین تابع صحبت کردیم. در ماشین تابع عددی را به خورد ماشین داده و ماشین بعد از محاسبه ارزش مقداری تابع عددی را تحویل می دهد.
ماشین مذبور برای هر عددی که به او داده می شود یک عدد مشخص دیگر تحویل می دهد.

به چند مثال توجه کنید:


مثال آ – صورت حساب تلفن شما بستگی به مقدار زمان تماس های تلفنی شما دارد.
رابطه ای بین صورت حساب و زمان مکالمه ها وجود دارد، این تابع رابط نامیده می شود و صورت حساب تلفن تابع زمان مکالمه ها است.
صورت حساب و زمان هر دو متغییر هستند چون که هر دو می توانند کم یا زیاد شوند.
در این مثال مقدار صورت حساب متغییر وابسته و متغییر زمان مستقل است.
مقدار صورت حساب بستگی به این دارد که شما چند دقیقه صحبت می کنید.


 


اگر تماس تلفنی 2 کرون در هر دقیقه قیمت داشته باشد.


Foto: Fredrik Enander


مثال ب - شما برای خرید موز باید وزن موز خریداری شده را بدانید.

قیمت موز وابسته به وزن آن است .
در این مثال قیمت متغییر وابسته و وزن متغییر مستقل است.
قیمت تابع وزن است.

اگرقیمت 1 کیلوگرم موز 12 کرون باشد، برای وزن های زیر چقدر باید پرداخت کرد:
Foto: Fredrik Enander