1.1
مقدمه
 کلمه تابع یعنی وابستگی و رابطه. تابع رابطه ی بین واحدها است. تصور کنید که یک ماشین دارید. برای این که یک ماشین بتواند کار کند باید به آن اطلاعات داده شود و بین اطلاعاتی که به ماشین داده می شود و کاری که ماشین انجام می دهد رابطه ای وجود دارد.

کار ماشین بستگی کامل به اطلاعاتی که به آن داده می شود دارد. رابطه ای بین گاز دادن و ترمز کردن و کاری که ماشین انجام می دهد وجود دارد. کاری که ماشین می کند تابع اطلاعاتی است که به آن داده شده است.


Foto: Christian Almstedt, aLotOfPhotosماشین (ابزار) تابع

تصور کنید که ابزار روبرو برای تابع برنامه ریزی شده است. برای هرعددی که ما به خورد ماشین می دهیم یک عدد خاصی را تحویل می گیریم. عددی را که ما از ماشین می گیریم تابع عددی است که به خورد ماشین داده ایم.

Foto: Fredrik Enander