4.1
گرد کردن اعشاری (روند کردن)

برای کار کردن با اعشار مهم است که بتوان اعداد اعشار را تا حد امکان گرد کرد. وگرنه کار با عددهای طولانی مشکل است.
مثال:
اگر بنزین لیتری 10,97 کرون باشد، 43,6 لیتر چند کرون می شود؟
جواب با ماشین حساب 478,292 کرون می شود.


Foto: Fredrik Enander

حال جواب را باید گرد کرد چون در سوئد پول کمتر از کرون فقط 50 اوره
(0,5 کرون) در دسترس است. پس نزدیک ترین جواب 478,5 کرون است


به مثال های زیر توجه کنید:


مثال 1
عددهای زیر را تا یک دهم گرد کنید.اگر به محور اندازه زیر دقت کنید ارزش مکانی اعداد را می بینید.


مثال 2
عدد 3,8501 را تا یک دهم گرد کنید.
روی محور دیده می شود که این عدد به 3,9 نزدیک تر است تا 3,8. پس جواب 3,9 است.