2.1
تبدیل کسر به اعشار
قسمت های کوچکتر از یک واحد را به راه های مختلف می توان نوشت. می توان با کسر، اعشار و یا با درصد نشان داد.
در زیر چند مثال برای تبدیل کسر به اعشار و درصد نوشته شده است:
 

نیم

=
=
=
0,5 =

50 %

یک چهارم

=
=
=
0,25 =

25 %

یک هشتم

=
=
=
0,125 = 12,5 %

با ماشین حساب تمرین کن و ببین چطور کسر به اعشار و درصد تبدیل می شود. برای مثال این عددها را تقسیم کن 1/5  و 1/9