1.1 مقدمه

  اگر یک عدد سیب 3 کرون قیمت داشته   باشد و دو عدد سیب 6 کرون طبیعتا سه تا سیب 9 کرون قیمت خواهد داشت. این مثالی برای تناسب است به عبارت دیگر قیمت به یک اندازه و برای هر عدد سیب زیاد می شود.


Foto: Fredrik Enander
 

تصور کنید که می خواهید برای 60 نفر شیرینی درست کنید. اما دستور شیرینی پزی که در اختیار دارید برای 20 نفر نوشته شده است. شما باید دستور شیرینی پختن و مواد لازم را که برای 20 نفر است به صورت متناسبی برای 60 نفر زیاد کنید.

اگر مقدار مواد را در یک دستور پخت شیرینی به یک نسبت زیاد یا کم کنید، عمل تناسب را انجام می دهید.

نان دارچینی
دستور پخت برای 20 نفر

1/2 پاکت (25 گرم) خمیر ترش (یست)
50 گرم کره
3 دسی لیتر شیر
0,5 دسی لیتر شکر
مقدارکمی نمک
8 دسی لیتر آرد

Foto: Fredrik Enander
 


کاله در یک کیوسک کار می کند. او ساعتی 70 کرون حقوق می گیرد. کاله بعد از 2 ساعت کار 140 کرون و پس از 3 ساعت کار 210 کرون دستمزد می گیرد.
رابطه دستمزد کاله نسبت به ساعت کار او یک رابطه ی متناسب است. می توان گفت دستمزد کاله و ساعت کار اوبا هم تناسب دارند.


Foto: Fredrik Enander