3.1
میانگین ها
برای توجیه و توصیف آمار از مقیاس ارزش متوسط یا میانگین ها استفاده می شود تا بتوان آمار را با نتیجه ی بررسی های دیگر مقایسه کرد. به عنوان مثال می توان حد متوسط سن مردم در کشورهای مختلف را مقایسه کرد و از آن این نتیجه را گرفت که بهداشت و درمان و عادت های غذایی در کشورهای مختلف چگونه است. البته می توان حقوق ها و قیمت آپارتمان ها در کشورهای مختلف را نیز با هم مقایسه کرد.

محققان معمولا ازمقیاس ارزش متوسط برای واضح ساختن الگو در تحقیقات خود استفاده می کنند.

ارزش میانی، میانگین حسابی و ارزش معمولی سه نوع مقیاس برای محاسبه ی میانگین هستند که ما آنها بررسی خواهیم کرد.