1.1
مقدمه
آمار دانشی است که موضوع های مختلف و جالب را محاسبه واندازه گیری می کند.

برای مثال:
آمار جمعیت که تعداد شهروندان یک کشوررا نشان می دهد. یا تعداد زن ها و مردها و حد سنی آنها، محل زندگی آنها، تعدادکودکان آنها و از این قبیل را می توان در آمار جمعیت یک کشور خواند.
از موضوع های مختلف دیگری هم می توان آمار گرفت. مانند شرکت ها و تجارت و کسب و چگونگی رای دادن مردم در انتخابات و غیره ...

با کمک آمار می توان موضوع های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و به مسائل زیادی پی برد که آشکار نیست. آمار زمینه ای برای گرفتن تصمیم در مسایل بزرگ و کوچک استفاده می شود. سیاستمداران، روسای شرکت ها ومحققان قسمت زیادی از فعالیت های خود را روی آمار بنا می کنند. آمار قسمتی از ریاضیات است.
بررسی و تعریف آمار به کمک جدول و نمودار بیان می شود.

امروزه خواندن و تفسیر جدول ها و نمودارها در زندگی روزمره اهمیت زیادی پیدا کرده است. شما همه جا با جدول ها و نمودارها برخورد کرده و آن ها را می بینید.


بسیاری از مقاله های روزنامه ها و گزارش ها در تلویزیون اطلاعات و پیام های خود را به شکل جدول و نمودار بیان می کنند که شما احتیاج به درک و تفسیر آن دارید.


Foto: Fredrik Enander

شما وقتی که می خواهید سفر کنید. تمام اطلاعات مانند، زمان حرکت و رسیدن، تاخیر و از این قبیل اطلاعات را در روی تابلویی که شبیه یک جدول است مشاهده می کنید.


Foto: Fredrik Enander
نتیجه ی انتخابات مجلس در سوئد 2006
 بسیاری مواقع از نمودار برای روشن ساختن جدول ها استفاده می شود. یک مثال واضح در این رابطه زمانی است که می خواهند نتیجه ی انتخابات را ارائه کنند.

در تصویر سمت چپ نتیجه ی انتخابات را به شکل یک جدول می بینید.


Källa: SCB

در این جا نتیجه ی انتخابات را به شکل نمودارمی بینید.


Källa: SCB