4.1
هندسه ی فضایی (سه بـُعدی)
در این قسمت با شکل های سه بعدی آشنا می شوید. اگر بیشتر درباره ی هندسه فضایی و حجم اطلاعات می خواهید، می توانید به بخش حـجـم (volym) مراجعه کنید.
 
مکعب مستطیل
مکعب از 6 سطح ساخته شده است. پایه (قاعده) مکعب می تواند یک مربع و یا یک مستطیل باشد.
 
حجم = a
b c

مساحت وجه ها =  2ab + 2bc + 2ac

مکعب
یک مکعب دارای 6 وجه مساوی است. همه ی سطح های مکعب از مربع های یک اندازه ساخته می شود.
حجم = s
s s = s3
سطح وجه ها =
6s2


سیلندر
سیلندر لوله ای است که دو سر آن با دو سطح دایره باشد.

حجم = مساحت قاعده (پایه) ارتفاع

V =
p r2 h

مساحت پوشش = 2rph

 
Begränsningsarea =

2pr2 + 2rph


مـَخروط
در این جا شکل یک مخروط را می بینید. ارتفاع مخروط از راس آن به پایه عمود می شود.

 
مساحت پایه ارتفاع
3
p r2 h
3

حجم =

=
 

مساحت پوشش = prs

Begränsningsarea = pr2 + prs


هـِرَم
هرم از یک پایه ی چند ضلعی و وجه هایی که به راس ختم می شوند، درست می شود.

 
Basyta höjd
3

حجم =

 

پایه ی یک هرم می تواند هر نوع چند ضلعی باشد. در این شکل پایه مستطیل است.

مـَنشور راست
منشور از دو پایه ی چند ضلعی ساخته می شود. در منشور راست وجه ها بر پایه ها عمود هستند.

حجم = مساحت پایه
ارتفاع


کـُره
یک توپ نمونه ای از یک کره است. خطی که شعاع دور کره می سازد، نصف النهار خوانده می شود.

 
4 p r3
3
حجم =
 

 
مساحت =

4 p r2