2.1
نقطه ، منحنی ، خط ، پاره خط و نیم خط

نـقـطـه

نقطه در هندسه معنی مخصوص دارد. نقطه جای مشخص دارد، قابل لمس و دسترسی نیست. نقطه را با دو علامت در هندسه می توان نشان داد. با یک نقطه و یا با یک ضربدر کوچک. نقطه طول و عرض و ضخامت ندارد.

می توان گفت که شکل های هندسی مثل خط، سطح، کره و غیره از چندین نقطه تشکیل شده اند.


گوشه و پیچ

خط محدود و پیچ دار
خط های بی انتها با گوشهخـــط
خط از نقطه ها تشکیل شده است. یک خط بدون ابتدا و انتها است وتا بی نهایت ادامه دارد.
دو خط موازی با یک فاصله مشخص از هم دیگر ، تا بی نهایت کشیده می شوند و هیچ گاه هم دیگر را قطع نمی کنند.


دو خط متقاطع خط هایی هستند که در یک سطح کشیده شده و در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. این نقطه را نقطه ی تلاقی می نامیم.
نیم خط

نیم خط نوعی خط است که یک ابتدا دارد ولی بدون انتها است و تا بی نهایت کشیده می شود.

پاره خط

پاره خط قسمتی از خط است که هم ابتدا و هم انتها دارد. پاره خط را با دو حرف در ابتدا و انتها نشان می دهیم. پاره خط را می توان اندازه گرفت.