4.6 Diagram kołowy
Diagram kołowy stosujemy, gdy chcemy zaprezentować tylko kilka wartości. „Kawałki tortu” w diagramie kołowym nazywamy wycinkami koła.

Poniżej podamy przykład zaczerpnięty ze statystyki ocen z roku 2004/2005. Tabela i diagram prezentują końcowe oceny z matematyki w szkole podstawowej (klasa 9) w całej Szwecji. Procent (%) uczniów, którzy otrzymali daną ocenę lub nie osiągnęli zadowalających rezultatów (w języku szwedzkim: ej nått målen) w nauce matematyki:

Källa: Skolverket

Rysowanie diagramu kołowego
Dobrze byłoby, abyś posiadał wiadomości na temat kątów środkowych, zanim będziesz kontynuował studiowanie tej strony.

Jeżeli będziesz prezentował kilka obserwacji za pomocą diagramu kołowego, możesz użyć programu Excel lub innego stosownego programu komputerowego. Możesz również narysować diagram kołowy za pomocą ołówka, kątomierza i cyrkla.

Użyjemy, jak wyżej, statystyki ocen i pokażemy w tabeli końcowe oceny z gimnastyki w szkole podstawowej w całej Szwecji.

Procent (%) uczniów, którzy otrzymali daną ocenę lub nie osiągnęli zadowalających rezultatów (w języku szwedzkim: ej nått målen) w gimnastyce:


Källa: Skolverket

Jeżeli dodamy do siebie ilość wszystkich ocen wyrażonych w procentach, to otrzymamy oczywiście 31,6 %+ 38,4 %+ 22,9 %+ 7,1%= 100%.

Wiesz z pewnością, że jedno okrążenie wokół koła wynosi 360 stopni.
Możemy powiedzieć, że 360° odpowiada 100%
Zatem 1 % odpowiada 3,6°

Otrzymamy więc:Zaokrąglamy do liczb całkowitych. Narysuj koło za pomocą cyrkla lub używając do pomocy jakiegoś okrągłego przedmiotu. Następnie za pomocą kątomierza wyznacz odpowiednie wycinki koła. Na zakończenie wpisz nazwę oceny i odpowiedni procent, do każdego wycinka koła.