4.5 Histogram
Jeżeli w zebranych informacjach znajduje się wiele różnych wartości, to trudno jest przedstawić każdą wartość osobno. Aby wyraźnie zaprezentować wszystkie zebrane wartości, grupuje się je w tak zwane klasy i ilustruje za pomocą diagramu zwanego histogramem.

Każda klasa obejmuje pewien przedział, który nazywamy szerokością klasy.

Histogram przypomina nam diagram słupkowy, od którego różni się jednak tym, że słupki przylegają do siebie- nie mają między sobą żadnych odstępów.

Centralne Biuro Statystyczne w Szwecji gromadzi dane statystyczne na temat ludności zamieszkałej w kraju. Poniżej pokazana jest tabela zawierająca dane na temat podziału wiekowego ludności w Szwecji 31 grudnia 2010 roku. Szerokość klasy w tabeli wynosi 10 lat.

Ten przykład wyraźnie pokazuje, jak trudno byłoby zilustrować każdą wartość (wiek) osobno, posiadając tak dużą ilość różnych wartości. Przedział wieku rozciąga się od 0 do 110 lat, dlatego bardzo trudno byłoby zilustrować każdy wiek za pomocą osobnej kolumny. Za pomocą histogramu, gdzie zgrupujemy dane statystyczne w przedziałach o szerokości 10 lat, wyraźniej pokażemy podział wieku. Czyli zamiast narysować diagram kolumnowy ze 110 kolumnami, narysujemy histogram z 11 słupkami.

Na przykład wartość 10 lat w powyższej tabeli należy zarówno do pierwszej jak i do drugiej klasy. Do której z tych klas powinien ten wiek należeć? Istnieje bardzo ważna reguła dotycząca wartości leżącej na granicy między dwiema klasami:


Czyli wiek 10 lat należy do klasy 10 -20.

Histogram ilustrujący powyższy przykład wygląda następująco:


Innym sposobem zilustrowania podziału wiekowego jest tak zwana piramida wieku. Jest to inny rodzaj histogramu, gdzie słupki są ułożone poziomo.

W przykładzie po prawej stronie został zilustrowany podział wiekowy w Kambodży i w Niemczech. Niebieskie słupki ilustrują wiek mężczyzn a różowe wiek kobiet.