4.2 Diagram kolumnowy
Diagramu kolumnowego używa się do przedstawiania liczbowych danych statystycznych. Zazwyczaj dane reprezentują ilość czegoś (obserwacji).


W jednej z klas przeprowadzono badanie na temat ilości rodzeństwa każdego ucznia. Do klasy uczęszcza 23 uczniów.

Rezultat badania wpisano do tabeli częstości. Obserwacjami w tym badaniu jest ilość rodzeństwa. Frekwencja (częstość) podaje, ilu uczniów ma określoną ilość rodzeństwa. Na przykład w klasie jest czterech uczniów, z których każdy ma czworo rodzeństwa.

Tabela częstości

Następnie rysuje się diagram. Zwróć uwagę na to, aby odległości pomiędzy zaznaczonymi punktami były takie same. Powinieneś do tego użyć linijki.

Diagram kolumnowy zawiera dwie osie: oś X i oś Y.

Na osi Y, tej pionowej, podaje się zwykle frekwencję, to znaczy, jak często występuje dana obserwacja. Na osi X, tej poziomej, zaznaczamy obserwacje.