4.1
مکعب مستطیل و مکعب
تصور کنید که می خواهید یک جعبه را کاغذ کادو بپیچید و نمی خواهید کاغذ کادو روی هم قرار گیرد. مساحت کل کاغذ مساحت محدود یا سطح محدود نام دارد.
می توان گفت که مساحت محدود سطحی است که یک جسم هندسی را در بر می گیرد.
 

مکعب
کل مساحت محدود مکعب

ما هر ضلع مکعب را s می نامیم. مساحت محدود مکعب از شش مربع کاملا مطابق وهم اندازه تشکیل شده است، که آن را در تصویر بالا مشاهده می کنید. برای به دست آوردن مساحت محدود، اول مساحت یک مربع را حساب کرده و در شش (مکعب 6 ضلع دارد) ضرب می کنیم.

مکعب مستطیل
شما در زیر تصویر یک مکعب مستطیل را می بینید. مکعب مستطیل شش ضلع دارد.

مساحت محدود مکعب مستطیل را محاسبه کنید یا به عبارت دیگر مساحت 6 ضلع آن را حساب کنید.

ما اگر مکعب مستطیل را گسترده کنیم( باز کنیم)، چنین تصویری خواهیم داشت.


حالا محاسبه ی مساحت آن ساده تر می شود مگر نه !مساحت محدود:

A + B + C + D + E + F =
9 cm2 + 9 cm2 +
15 cm2 + 15 cm2 + 15 cm2 + 15 cm2
= 78 cm2