2.3
معیار واحدهای اندازه گیری مساحت
برای این که انسان ها بتوانند یک دیگر را موقع مقایسه مساحت منطقه یا سطحی بفهمند، لازم است از یک واحد اندازه گیری مساحت استفاده کنند.

واحد های اندازه گیری که در رابطه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد:

1. کیلو متر مربع
یک کیلو متر مربع، یک مربع است که هر ضلع آن
 1 kmاست.
به این صورت نوشته می شود:
1 km2 = 1000 m x 1000 m

از کیلومترمربع برای توصیف مساحت سطح های بزرگ مانند سطح یک کشوراستفاده می شود.


2. هکتار
یک هکتار، یک مربع است که هر ضلع آن
 100 mدرازا دارد.
به این صورت نوشته می شود:
1 ha = 100 m x 100 m = 10 000 m2

از هکتار برای توصیف مساحت زمین های کشاورزی و جنگل ها استفاده می شود.
حیاط مدرسه ی شما چقدر است؟


3. آر (صد متر مربع)
یک آر یک مربع است که هر ضلع آن
 10 mدرازا دارد.
به این صورت نوشته می شود:
1 a = 10 m x 10 m = 100 m

مورد استفاده ی زیادی ندارد، بعضی اوقات در نقشه کشی شهرداری ها و رابطه های صنعتی استفاده می شود.


4. متر مربع
یک متر مربع
، یک مربع که هر ضلع آن  1 mاست.
برای توصیف اندازه ی خانه ها و آپارتمان ها و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.
تخت شما چند متر مربع است؟
چند انسان در یک متر مربع می توانند جای بگیرند؟
اتاقی که شما هم اکنون در آن هستید چند متر مربع است؟


5. دسی متر مربع
یک دسی متر مربع، یک مربع که هر ضلع آن
1 dm است.
به این صورت نوشته می شود:
1 dm2(شکل بالا ممکن است دقیقا
 1 dm2نباشد و علت آن به کامپیوتر شما بستگی دارد.)

مورد استفاده ی زیادی ندارد.

آیا می توانید از چیزی نام ببرید که تقریبا 1 dm2 باشد؟
صفحه ی کامپیوتر شما چند  dm2
است؟


6. سانتی متر مربع
یک سانتی متر مربع، یک مربع که هر ضلع آن
 1 cmاست.
به این صورت نوشته می شود:
1 cm2تصویر بالا ممکن است دقیقا 1 cm2
نباشد و علت آن به کامپیوتر شما بستگی دارد.
ناخن شما چند سانتی متر مربع است؟


7. میلی متر مربع
یک متر مربع یک مربع که هر ضلع آن
 1 mmاست.
به این صورت نوشته می شود:
1 mm2