2 . 8   A t t   v i l s e l e d a   m e d   d i a g r a m

Eftersom statistik ofta används som beslutsunderlag, är det viktigt att statistiken presenteras på ett korrekt sätt. Genom att utelämna data och/eller göra missvisande diagram, kan statistiken bli vilseledande, snarare än vägledande.

Betrakta exempelvis nedanstående stapeldiagram som ska visa hur stor vinsten (i miljoner kr) är för tre företag (A, B och C). Diagrammet ger intrycket att skillnaden är stor eftersom den vertikala axeln inte börjar från noll. Axeln har ”veckats” (utan att veck ritats i början av axeln). Detta är inte tillåtet i stapeldiagram.

En mer rättvisande bild av företagens vinst ger följande diagram eftersom den vertikala axeln börjar från noll:

Detta var ett exempel på hur diagram kan vilseleda. Andra exempel är:

  • Genom att ha olika bredd på staplarna i ett stapeldiagram, kan de breda staplarna ge ett större intryck än de smala staplarna.
  • Med hjälp av liggande och tredimensionella cirkeldiagram kan de sektorer som är ”ytterst” (från betraktarens synvinkel) se större ut än de är.
  • Då exempelvis årtal hoppas över i ett kurv- eller linjediagram, kan en ökning/minskning framstå som kraftigare.
  • Genom att ”trycka ihop” eller ”dra isär” den horisontella axeln i ett kurv- eller linjediagram, kan en ökning/minskning framstå som svagare eller starkare.

 

Fundera på och diskutera med andra:

Finns det andra sätt att vilseleda med diagram än ovanstående exempel?

Matematik A © Stockholms stadstockholm.se