Åk 6–9
 
Svenska

4.5 Histogram
Om man i en undersökning har många olika värden, så är det svårt att presentera varje värde för sig. I så fall är det bra att gruppera värdena för att man ska kunna redovisa dem på ett överskådligt sätt.  Sådana värdegrupperingar kallas klasser och diagramtypen som då används för redovisning kallas histogram.

Varje klass har ett visst intervall och det kallas klassbredd.
Ett histogram liknas vid ett stapeldiagram men med den skillnaden att staplarna här placeras intill varandra, utan mellanrum.


Statistiska Centralbyrån för statistik över Sveriges befolkning och nedan visas en tabell över åldersfördelningen i landet, den 31 december 2010. Klassbredden i tabellen är 10 år.
Detta exempel visar tydligt att det blir svårt att redovisa varje värde för sig när vi har många värden.  Åldersintervallet är mellan 0 och 110 år och diagrammet skulle bli mycket svårt att överblicka med en stolpe för varje år. Ett histogram, där åldrarna är indelade med klassbredden 10 år, ger därför en tydligare bild av fördelningen. Istället för ett stolpdiagram med 110 stolpar är det bättre att göra ett histogram med 11 st staplar.
Till exempel värdet 10 år i tabellen ovan kan tyckas tillhöra både den första och andra klassen. Vilken av klasserna ska åldern tillhöra? Det finns en viktig minnesregel för värden som ligger på gränsen mellan två klasser:
Alltså tillhör åldern 10 år klassen 10-20

Ett histogram för detta exempel kan se ut så här:

Ett annat vanligt sätt att visa åldersfördelning är att använda sig av en ålderspyramid. Det är en annan typ av histogram där staplarna ligger vågrät.

I exemplet till höger visas åldersfördelningen i Kambodja och Tyskland. De blå staplarna visar män och de rosa visar kvinnor.