Gymnasium
 
Svenska
1.1 Vad är matematik?

Matematik kan beskrivas på olika sätt. Ur ett vardagligt perspektiv handlar matematiken ofta om att räkna. Det kan exempelvis vara överslagsräkning när man handlar mat i affären, måttberäkningar av tyg när man ska sy eller jämförelser mellan olika elleverantörers ofta komplicerade avtalsvillkor. Vi använder matematik dagligen, ofta omedvetet, för att lösa stora och små problem, i arbete och i vardag.


De mäktiga pyramiderna skulle inte ha varit möjliga att bygga utan avanvcerad matematisk kompetens.

Historiskt sett har matematiken alltid varit central för människan. För att till exempel kunna bedriva handel, fördela landområden och bygga bostäder behövdes matematiken som ett viktigt verktyg. Det är omöjligt att föreställa sig samhällets utveckling utan matematik. Runt omkring oss idag finns matematiken överallt, ofta som ett osynligt inslag i vår omvärld. Bakom stadsplanering, arkitektur, maskiner och apparater finns matematiska beräkningar.


All elektronik, exemeplvis i datorer och mobiltelefoner, bygger på komplicerad matematik. Bilden föreställer en s.k. integrerad krets som kan utföra miljontals beräkningar varje sekund.

Matematik kan även beskrivas som en vetenskap för problemlösning och metodutveckling. Matematiken brukar i dessa sammanhang ses som ett universellt språk med gemensamma symboler och regler. Oavsett ursprungsland kan matematiker förstå varandra via det matematiska språket. Matematik är en levande vetenskap som fortfarande utvecklas av tusentals forskare världen över. Utöver tidigare nämnda praktiska skäl till att hålla på med matematik, anser många att matematik har ett egenvärde, att den är värd att sysselsätta sig med för dess egen skull. Det handlar i regel om att den upplevs stimulerande, fascinerande och vacker.

Fraktal
Denna s.k. fraktal är ett exempel på hur matematiken kan gestaltas i en vacker bild.

Matematik består av olika kunskapsområden, bl.a. aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Dessa områden ingår i gymnasiekursen Matematik A. När du studerar denna kurs så kommer det att handla om mer än att bara räkna. Du förväntas även tolka, pröva, se mönster, analysera, uppskatta, resonera, tänka logiskt, förklara, argumentera och redovisa. Du kan läsa om matematik i allmänhet och Matematik A i synnerhet i de s.k. styrdokumenten (bl.a. kursmål och betygskriterier).

De skäl som brukar anges för att studera matematik är bl.a:

  • Att stå väl rustad inför framtida studier samt vardags- och arbetsliv
  • Att bli allmänbildad för att lättare kunna klara av en oförutsägbar framtid
  • Att kunna fungera som aktiv samhällsmedborgare i en demokrati
  • Att kritiskt kunna granska den information som möter oss via massmedia, reklam och politik
  • Att utveckla sin förmåga till strukturerat tänkande och problemlösning
  • Att få ägna sig åt en stimulerande, spännande och rolig verksamhet

Fundera på och diskutera med andra:

Varför studerar du matematik?