Gymnasium
 
Svenska/Soomaali

3.1 Medelvärde

För ett statistiskt material som består av tal, finns det ibland ett behov av att beskriva något slags ”genomsnittsvärde”. Ett sådant värde är ett sätt att grovt beskriva det statistiska materialet med ett enda tal. Det finns olika sätt att göra detta. Tre exempel är medelvärde, median och typvärde. Ett samlingsnamn för dessa är lägesmått.

Medelvärdet är summan av observationerna dividerat med antalet observationer.

Med en formel kan detta skrivas

Ibland används beteckningen för medelvärdet och det utläses ”x-streck”.

Exempel: På ett företag har de anställda följande åldrar (i år):

25 35 42 33 54
38 37 27 51 42

Dvs. de anställdas medelålder är 38 år.

Ta reda på:

Hur beräknas medelvärdet för ett klassindelat material?

Matematik A © Stockholms stad