Gymnasium
 
Svenska/Soomaali
1 I n l e d n i n g

Under årtusenden har siffror och tal växt fram som mycket viktiga verktyg för att människor ska kunna kommunicera och lösa problem. Redan i de tidigaste primitiva samhällena fanns det behov av att exempelvis kunna räkna tamdjur och bedriva byteshandel. Ursprungligen lär man ha använt muntligt tal och gester för att ange antal och storlek men tidigt uppstod även skriftliga beteckningar. Ett ca 30000 år gammalt arkeologiskt fynd som styrker detta är det vargben med grupperingar av skåror som hittades i tjeckiska Mähren på 1930-talet. Så småningom utvecklades mer avancerade sätt att skriva tal eftersom det blev både otympligt och tidskrävande att skriva stora värden med hjälp av skåror och streck.

abakus
Behovet av att skriva tal på ett komprimerat sätt blev tidigt uppenbart för människan.

Tillsammans med utvecklandet av talskrift utvecklades olika sätt att räkna. En viktig skådeplats för denna utveckling, med start för ca 7000 år sedan, var den del av Mellanöstern som inkluderar delar av det som i dag är Palestina, Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Turkiet, Irak och Egypten. Jordbruk, handel, teknikutveckling, lantmäteri och astronomi är exempel på områden som skapade ett behov av att kunna göra olika typer av beräkningar. Utöver huvudräkning användes olika skrivna räkneoperationer och till och med räkneinstrument, t.ex. abakus.

abakus
En abakus består av parallella s.k. värdelinjer, längs vilka räknepjäser kan förflyttas. Tidiga, primitiva versioner kunde bestå av ritade linjer på marken där stenar förflyttades, eller en duk med frön.

Även andra delar av världen, t.ex. Centralamerika och Kina, har haft en avancerad och väl utvecklad räknekonst. Man har på olika ställen utvecklat sina egna beteckningar, metoder och räknehjälpmedel. Det ökade utbytet mellan länder och kulturer har gjort matematiken mer och mer enhetlig. Idag beskrivs ofta matematiken som ett ”världsspråk”, där personer från olika länder kan kommunicera. Behovet av att använda tal och att räkna har förblivit stort ändra fram till våra dagar. Vi har idag avancerade hjälpmedel, exempelvis miniräknare och datorer, men det finns ändå situationer då vi vill räkna för hand eller med huvudräkning.

räknesticka
Räknestickan består av två graderade linjaler och kan användas för att bl.a. utföra multiplikation och division. På 1970-talet upphörde i stort sett användandet av räknestickor eftersom man istället började använda…
mimiräknare
…miniräknare, med vars hjälp man snabbt och enkelt kan utföra avancerade matematiska beräkningar

Aritmetik kan sägas betyda läran om egenskaper hos tal och räkneregler. Detta är ett viktigt område i gymnasiekurs Matematik A. Du kommer här att få veta mer om olika sorters tal, såsom naturliga tal, heltal, negativa tal samt tal skrivna i decimal-, procent-, bråk- och potensform. Vidare behandlas olika räknesätt, bl.a. addition, subtraktion, multiplikation och division samt de speciella regler som gäller vid beräkningar.