Åk 6–9
 
Svenska/Русский
6.1 Från multiplikation till potenser

Om basen är positiv
Tänk dig att du ska multiplicera ett tal med sig själv ett antal gånger.

Exempel: 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = ?

Av praktiska skäl har man kommit på ett sätt att skriva detta på ett enklare sätt. Då använder man något som heter potenser. Potensen är alltså en produkt av lika faktorer, eller så kan man säga att det är ett sätt att skriva upprepad multiplikation på ett enklare sätt.

Exemplet ovan skulle alltså skrivas så här: 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 35 = 243

Potensen 35 utläses ”tre upphöjt till fem”. Detta eftersom vi har multiplicerat talet 3 fem gånger med sig självt.

23 = 8 eftersom 2 · 2 · 2 = 8. Här kallas tvåan för bas och trean för exponent.

Vi tar ett till exempel: 7 · 7 · 7 · 7 = 74Om basen är negativ

Potenser kan också uttryckas med negativa baser och negativa exponenter. Här är några exempel på potenser med negativa baser. Klarar du att lösa dem?

(-3)2 = ?
(-5)4 = ?
(-2)3 = ?

Så här gör man:
(-3)2 = (-3) · (-3) = 9
(-5)4 = (-5) · (-5) · (-5) · (-5) = 25 · 25 = 625
(-2)3 = (-2) · (-2) ·(-2) = -8
På många miniräknare finns det en potensfunktion.

Foto: Fredrik EnanderOm exponenten är positiv

En exponent som är ett positivt heltal anger hur många gånger basen ska multipliceras med sig själv.

Exempelvis betyder 24 att basen 2 ska mulipliceras med sig själv 4 gånger (2 · 2 · 2 · 2).
Om exponenten är negativ
Kanske vet du att 10-2 är samma sak som 0,01? Det är dock inte riktigt lika enkelt att förklara kopplingen mellan exponenten -2 och talet 0,01 i exemplet. Det kan förklaras så här:

0,01 är samma sak som en hundradel. Om vi skriver detta som ett bråk ser det ut så här:

0,01 =
1

100
=
1

10 · 10
=
1

102

Då kan vi också dra följande slutsats:

10-2 =
1

102
Vi kan också visa detta genom att använda oss av potenslagarna (se mer på sidan 6.5 Potensregler). Potenslagen för division säger att:

ab

ac
= ab-c

Exempel

Utför divisionen
74

76
.

Om vi använder potenslagarna får vi:

74

76
= 7-2

Enligt definitionen av potenser är:

74

76
=
7 · 7 · 7 · 7

7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7
=
1

7 · 7
=
1

72

Detta motiverar att
7-2
=
1

72
.
Exemplen ovan leder till att vi kan göra följande definition av potenser med negativ exponent:

För alla tal a (undantaget a = 0) och för alla heltal n gäller att:

a-n =
1

an