Åk 6–9
 
Svenska/فارسی
1.2 Historik
Koordinatsystemet vi använder idag är ett rätvinkligt koordinatsystem, d v s axlarna skär varandra i en vinkel på 90º.

Koodinatsystemet med två axlar, det tvådimensionella, brukar också kallas för det cartesiska koorinatsystemet efter René Descartes. I ett cartesiskt koordinatsystem behöver axlarna inte skära varandra i en vinkel av 90º, men gör vanligtvis det. Vi kommer bara att arbeta med det rätvinkliga koodinatsystemet.

Bild: Torben FreytagDescartes var fransk filosof och matematiker, som levde på 1600-talet. Han lade grunden för den analytiska geometrin. Analytisk geometri är bl a studier av räta linjer och kurvor och då behöver man koodinatsystem för att kunna rita dessa linjer och kurvor. Descartes skrev en bok om detta år 1637, och det är alltså från 1600-talet som koordinatsystemet har sitt ursprung.

Andra kända personer som sedan utvecklade Descartes arbete är t ex Newton, Leibniz och Euler.