Åk 6–9
 
Svenska/عربي
1.2 Historik
Ordet funktion kommer från latinets ord functio, som betyder förrättning. Motsvarande verb är fungor, som betyder utföra.

När de babylonska astronomerna studerade himlakroppar började man också studera hur de rörde sig på himlen. Man gjorde noteringar över var de befann sig vid olika tidpunkter och försökte hitta samband för att beräkna var de befann sig vid en viss tidpunkt.

Man lyckades hitta samband mellan himlakropparnas position och tid, och det var då begreppet funktion kom till. Detta var i slutet av 1600-talet och det var den tyske filosofen och matematikern Leibniz som införde begreppet funktion. Dagens definition av vad en funktion är skapades under första halvan av 1800-talet av tysken Ditrichlet.

Första gången ordet funktion användes var dock av Descartes år 1637 när han använde ordet för att beskriva potenser av variabler. Ordet funktion har dock en annan betydelse idag.