Gymnasium
 

2.2 Stolpdiagram

Utifrån en frekvenstabell kan statistisk informationen åskådliggöras i ett s.k. stolpdiagram. Ett sådant diagram används ofta när observationerna består av tal. Längs en horisontell axel placeras observationerna och längs en vertikal axel anges frekvensen, dvs. antalet observationer. För varje typ av observation ritas sedan ett vertikalt tjockt streck, dvs. en ”stolpe” i diagrammet. Ett stolpdiagram kan även användas för att visa den relativa frekvensen.

Exempel: 40 personer får frågan ”Hur många TV-apparater finns i ditt hem?”. Svaren återfinns i nedanstående frekvenstabell.

Antal TV-app.

Frekvens

0

3

1

19

2

10

3

6

4

2

Innehållet i tabellen innebär att tre hushåll saknar TV, 19 hushåll har en TV-apparat, tio hushåll har två TV-apparater, osv.


Stolpdiagram:

Ta reda på:

Vilken är skillnaden mellan stolpdiagram och stapeldiagram (förutom det utseendemässiga, att stolpar respektive staplar används)?

Matematik A © Stockholms stad