Film åk 6–9
 
Svenska/فارسی

Kapitelمقایسه ی عددها 2.5
جدا سازی عبارت 2.6
نوشتن و خواندن یک عبارت ریاضی 2.7
دستور کار برای گرد کردن 5.3ما از روش های مختلف برای جمع کردن استفاده می کنیم! 2.3
روش های مختلف تفریق 2.4
زیر هم نویسی در ضرب 5.4
زیر هم نویسی در تقسیم 5.5
آشنایی با توان 6.3
تقسیم نسبت به جذر 7.1هر چیزی یک اسمی دارد 2.1
میزان کسر 3.1
کسر مخلوط 3.2
کسرها روی محور 3.4
مخرج های مساوی 4.1
کسر با مخرج های مختلف 4.3
ضرب به کمک شکلها 5.3
تقسیم عدد کسری بر عدد صحیح 6.1پیشوندهای مهم 3.1
هر مکان یک ارزشی برای خود دارد 3.2
( گرد کردن اعشاری (روند کردن 4.1
روش ها 5.3
روش ضرب عدد کامل 6.2
درباره ی نرخ درصدی 3.1
زمانی که تمامیت مورد سؤال است 3.3
افزایش 4.1
کاهش 4.2عددهای منفی روی محور 2.2
ترتیب اعداد 2.4
محاسبه با عددهای منفی 3.2
ضرب عددهای منفی 4.1
تقسیم عددهای منفی 4.2


محیط دایره

3.2
تبدیل واحدها 2.4
متوازی الاضلاع و ذوزنقه 3.2واحدهای مختلف 2.2
سیلـَنَدر و مـَخروط 3.3
متساوی و متشابه 2.1
اندازه گیری مقیاس 2.3واحد ها و سرعت

3.2
-مجموع زاویه های چند ضلعی ها 2.5
محاسبه ی زاویه ها 3.1 

-جمع و منهای جبری 4.1
ضرب جبری 4.2
تقسیم جبری 4.3
توزیع پذیری 5.1(

تابع خط مستقیم (معادله خط

4.2

متغییرها در هر دو طرف 3.6
از مسئله به جبر 4.1
دستگاه معادلات خطی 5.1رسم کردن نمودار

3.1-
میانگین ها 3.1
نمودار میله ای

4.2روش های مختلف برای محاسبه ی احتمالات 2.2
محاسبه ی احتمال از چندین واقعه 3.1